آبکاری الکترولس

آبکاری الکترولس، روشی برای ایجاد پوشش مورد نظر بدون اعمال جریان خارجی است و الکترون­های مورد نیاز به­ وسیله واکنش­های شیمیایی درون حمام الکترولیت تأمین می‌شوند. در فرایند الکترولس پوشش فلزی پیوسته و یکنواخت تشکیل می‌شود. همچنین، یون‌های فلزی و عامل احیاکننده فقط در حضور کاتالیزور با یکدیگر واکنش داده و بنابراین برای شروع واکنش احیاء و تشکیل پوشش مناسب، سطح زیرلایه باید فعال بوده و یا توسط کاتالیزورهای مناسب فعال شود. این روش مخصوصاً در مواردی که غیر هادی‌ها (مانند پلاستیک‌ها) به عنوان زیرلایه استفاده می‌شوند دارای اهمیت است. پوشش‌های الکترولس معمولاً بصورت آمورف بوده و از خلل و فرج کمتری نسبت به پوشش‌های رسوب الکتریکی برخوردار هستند. همچنین، برای انجام آبکاری الکترولس، نیازی به استفاده از آند و منبع ولتاژ نمی­باشد.۱ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید