با تست های invivo & invitro آشنا شوید

تست برون تنی یا Invitro test

هر ماده‌ای که توسط انسان ساخته می‌شود باید در شرایط برون تن و درون تن مورد آزمایش قرار گیرد تا اثرات زیستی آن مشخص شود. زیست سازگاری مواد در تماس با ایمپلنت شامل تعامل پیچیده­ای از سلول ها و بافت ها با ماده بیولوژیک است. این تعامل سلول- سلول و سلول- زیست ماده باعث آزاد شدن واسطه هایی از جمله فاکتورهای شیمیایی و رشد می شود که پاسخ التهابی را در محل کاشت ایجاد می­کند. کشت سلولی در مقایسه با استفاده از حیوانات آزمایشگاهی مزایا زیادی دارد. ایـن تکنیـک باعث تولید مقادیر زیای سلول مشابه جهـت انجـام پـروژه هـای تحقیقـاتی بیولوژی، پزشکی و غیره می گردد. در زیست شناسی سلولی، روش های آزمایش داخل بدن اغلب شامل سلول­های زنده یا بافت های گرفته شده از ارگانیسم و کشت در محیط آزمایشگاهی است ، معمولاً تحت شرایط استریل و بدون تغییر، تا 24 ساعت طول می کشد تا سلول های کافی برای آزمایش ها به دست آید.

آزمایش ها بطور کلی بعد از 24 ساعت شروع می شوند. در صورت لزوم می توان سلول های تولیـد شـده را بـرای کاربردهای مختلف پزشکی نظیر مهندسی بافت و تولید بافت هـای سـه بعـدی، ژن درمـانی به کار برد. از طرفی در محیط آزمایشگاهی نمونه را تحت تأثیر داروها، مواد شیمیایی، نور ماوراء بنفش و غیره قـرار داده و در نهایـت تغییرات ژنتیکی و بیوشیمیایی را در ایـن سـلول هـا بررسـی می کنند. در حالی کـه انجـام چنـین آزمایشاتی در موجودات زنده از نظر اخلاق پزشکی مورد پذیرش نبوده و قابل اجـرا نیسـت. به علاوه استفاده از کشت سلولی نسبت بـه نگهـداری حیوانـات آزمایشـگاهی و کـار روی ایـن حیوانات هزینه بسیار کمتـری دارد.

همچنـین از کشـتن حیوانـات آزمایشـگاهی جلوگیری می شود و از طرفی ایرادات قانونی و نیاز به اخذ مجـوز جهـت کـار روی حیوانـات آزمایشگاهی ندارد. برخی از مزایای سیستم‌های برون تن عبارتند از:

  • سرعت، کارآمد بودن و مقرون به‌صرفه بودن
  • ایجاد دیدگاه بهتر برای طراحی مطالعات حیوانی
  • نیاز به مواد مصرفی کمتر و در نتیجه تولید پسماند سمی کمتر
  • امکان استفاده از سلول‌های انسانی در آزمایش

 اساساٌ آزمون­ های سمیت­سلولی درمحیط برون­تن، نوعی آزمون غربالگری زیست­ سازگاری برای طیف وسیعی از زیست­ مواد به شمار می­روند. بعد از آنکه پروفیل سمیت سلولی یک زیست ماده تعیین شد، آزمون­ های ویژه و کاربردی زیادی باید بر روی زیست ماده انجام شود تا زیست سازگاری آن تحت وضعیت نهایی مشخص گردد.

 

تست درون تنی یا In vivo test

از دیدگاه کاربردی هدف از سنجش زیست سازگاری مواد در محیط درون تن، تعیین عملکرد و اطمینان از عدم آسیب رسانی می­باشد. Invivo test به آزمون­ هایی اطلاق می شود که بر روی موجود زنده انجام می شود. اثر کلی آزمایش بر روی موجود زنده را می توان در تکنیک های داخل بدن مشاهده کرد، بنابراین آزمایشات داخل بدن دقیق تر از برون­تنی هستند. هدف اصلی آزمایش های داخل بدن کسب دانش در مورد بدن موجود زنده است. در شکل زیر یک نمونه از آزمون درون­تن نشان داده شده است که در بدن یک موش برای بررسی اثر یک ایمپلنت دربدن انجام شده­است. مطالعاتin vivo امکان بررسی‌ های اختصاصی برای یک گونه را به صورت ساده فراهم می‌کند و اطلاعات زیادی از جزئیات آن به ما می‌دهد که این اطلاعات جزئی می‌تواند برای مطالعه موجود کامل نیز مورد استفاده قرار گیرد. به این سبب که تست برون­تن در محیطی دو بعدی صورت می­گیرد و قادر به شبیه­ سازی پیچیدگی­ های بدن انسان نیست، تست­ های درون­تن پیشنهاد شده­اند. از طرفی به دلیل محدودیت­ ها جهت بررسی در بدن انسان، این تست حائز اهمیت است.

 

تست های invitro
انجام تست in vivo در شرایط آزمایشگاهی

 دیدگاهتان را بنویسید