شستشوی تخصصی قطعات حساس

شستشوی تخصصی قطعات حساس

قطعات حساس و قطعات ماشین کاری شده عموما،  در حین عملیات ماشین کاری به روغن های صنعتی و آلودگی های کارگاهی آغشته می شوند. لذا این قطعات برای انجام مراحل پوشش­دهی و یا به صورت فرآیند تمام کاری، نیازمند شستشو و در مواردی ایجاد براقیت هستند.

 

شستشوی قطعات حساس

شستشوی قطعات حساس

فرآیندهای شستشو و آماده سازی سطح، در شرکت تاراپوشش، به طور تخصصی انجام می­شود. همچنین حساسیت­های تغییر ابعادی و شستوشو بررسی شده و مطابق با نظر مشتری و نیازمندی­ها، آماده سازی سطحی و شستشو با روش­های مناسب انجام خواهد شد.