آقای اسماعیل اسدیان

• سمت

مدیر تحقیق و توسعه

• شماره تماس

09133389892

• ایمیل:

asadian@taracoat.com

واحد تحقیق و توسعه تاراپوشش آماده حل چالش های علمی و صنعتی شما است..