آقای محمدعلی نادری

• سمت
مدیرعامل

• شماره تماس

09134232632

• ایمیل:

naderi@taracoat.com

واحد تحقیق و توسعه تاراپوشش آماده حل چالش های علمی و صنعتی شما است..