عیوب جوشکاری را بشناسید (بخش دوم)

عیوب جوشکاری به کلیه ناپیوستگی‌ها و نقص‌های موجود در ساختار خط جوش گفته می‌شود. در بخش اول با اصلی‌ترین عیوب جوشکاری آشنا شدیم. در این بخش نیز به شرح سایر عیوب موجود در خط جوش پرداخته شده است.

1. نفوذ ناقص (Lack of Penetration – LOP)

عدم نفوذ کامل فلز جوش در محل جوشکاری را نفوذ ناقص می‌گویند. این نقص عموما در محل ریشه جوش ایجاد می‌شود و منجر به افزایش تمرکز تنش و عدم استحکام کافی در محل جوش می‌شود. علت این امر، می‌تواند آمپر بسیار پایین، فاصله ریشه ناکافی، استفاده از الکترود با قطر بالا و سرعت حرکت زیاد باشد.

جوشکاری ناقصشکل 1: پر شدن ناقص در فلز جوش.

2. ذوب ناقص (Lack of Fusion – LOF)

این عیب در اثر ذوب ناقص در مرز بین فلز جوش و فلز پایه و با بین پاس‌های متوالی جوشکاری ایجاد می‌شود. علت این امر، استفاده از الکترودهای کوچک برای فولادهای ضخیم و سرد، جریان ناکافی، زاویه الکترود نامناسب، سرعت حرکت بسیار زیاد و سطح کثیف (پوسته نورد، لکه، روغن و …) است.

نفوذ ناقص در جوشکاریشکل 2: نفوذ ناقص در فلز جوش.

3. سرریز جوش (Overlap)

در صورتی که بخشی از فلز جوش از محل جوشکاری مورد نیاز فراتر رود و روی فلز پایه قرار گیرد، عیب سرریز جوش یا روی هم افتادگی گفته می‌شود. علت این امر می‌تواند شامل سرعت حرکت کمتر از حالت نرمال یا طبیعی، زاویه نادرست الکترود، استفاده از الکترود با قطر بالا و جریان خیلی کم باشد.

سرریز جوششکل 3: نمایی از از سرریز جوش.

4. بریدگی کناره جوش (Undercut)

این عیب در مرز بین فلز جوش و فلز پایه ایجاد می‌شود. این عیب با کاهش ضخامت خط جوش به صورت منقطع یا پیوسته همراه است. این نقص منجر به ایجاد تمرکز تنش و خستگی در محل جوش می‌شود. این عیب نیز از شایع‌ترین نقایص جوش است. این امر می‌تواند به علت آمپر زیاد، طول قوس زیاد، حرکت موجی زیاد الکترود، سرعت بسیار زیاد حرکت جوشکاری و سرباره با ویسکوزیته زیاد باشد.

شکل 4: نمایی از بریدگی کناره جوش.

5. پاشش جرقه‌های مذاب (Spatter)

این عیب در صورتی ایجاد می‌شود که ذراتی از فلز جوش یا فلز پرکننده در حین جوشکاری خارج شوند و به سطح فلز پایه یا فلز جوش بچسبند. این نقص در برخی از فرایندهای جوشکاری با قوس الکتریکی مانند جوشکاری الکترود دستی و یا جوشکاری میگ/ مگ (MIG/MAG) رخ می‌دهد. این ذرات می‌توانند به عنوان مراکزی برای شروع ترک خستگی تبدیل شوند و انجام آزمون‌های غیر مخرب را مختل نمایند. این نقص می‌تواند به دلیل سرعت جوشکاری بالا، طول قوس بلند و جریان جوشکاری نامناسب ایجاد شود.

پاشش جوشکاریشکل 5: نمایی از پاشش جرقه‌های ذوب در اطراف فلز جوش.دیدگاهتان را بنویسید